Späť na výsledky
Varianty produktu
Rýchly nákup

Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

1. Správca osobných údajov

1.1.Kontaktné údaje

 • Obchodná firma: Dentamed (ČR), spol. s r.o.
 • Sídlo: Pod Lipami 2602/41, 130 00 Praha 3
 • Identifikačné číslo: 25 08 31 63
 • Kontaktné údaje:
  • Telefón +420 266 007 111
  • E-mail: gdpr@dentamed.cz
  • Dátová schránka: 5bpymb6

1.2.Poverenec na ochranu osobných údajov

Správca osobných údajov nemá poverenca na ochranu osobných údajov, pretože na neho nedopadá povinnosť vymenovať poverenca na ochranu osobných údajov v zmysle článku 37 GDPR a tak tento poverenec spoločnosťou Dentamed nebol vymenovaný.

V prípade otázok vzťahujúcich sa k Vašim osobným údajom je možné Dentamed kontaktovať písomne, elektronicky a telefonicky podľa vyššie uvedených kontaktných informácií.

2. Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Dentamed (ČR), spol. s r.o. ako tzv. správca osobných údajov, ktoré nám Vy ako zákazník poskytujete. Zhromažďujeme o Vás len základné osobné údaje, nie obzvlášť citlivé typy informácií alebo informácie založené na lokácii. Informácie zahŕňajú meno, adresu, e-mail, telefón. Potrebujeme poznať vaše základné osobné údaje, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby v súlade s touto zmluvou. Zhromažďujeme iba také Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme na poskytovanie našich služieb.

Všetky nami spracovávané osobné údaje spracovávajú naši pracovníci v Českej republike. K Vašim údajom nemá prístup žiadna tretia strana s výnimkou prípadov, keď na to je zákonný dôvod.

Máme v spoločnosti zavedenú politiku bezpečného nakladania s informáciami, ktorá zahŕňa aj bezpečné spracovanie vašich osobných údajov.

2.1.Marketing

Používame informácie uložené v databáze našich zákazníkov, aby sme Vám mohli odosielať vhodné ponuky a newslettery, ako aj za účelom poskytovania zákazníckych služieb, vykonávania správy účtov a zasielania aktualít.

Za týmto účelom:

 • pri zasielaní newsletterov a/alebo marketingovej a inej vzájomnej komunikácii spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.
 • spracovávame Vaše kontaktné údaje, ako je Vaša adresa a e-mailová adresa, osobné údaje, ako je Vaše meno, kontaktné preferencie, história objednávok a korešpondencia s našou spoločnosťou.

2.2.Uzavretie a plnenie zmluvy

Ak ste si od nás kúpili produkt alebo službu ako zákazníci alebo ak spolupracujete s nami ako dodávatelia alebo obchodní partneri, spracovávame Vaše osobné údaje na administratívne účely, ako je odosielanie faktúr a vykonávanie platieb. Vaše osobné údaje používame aj za účelom dodávania, prijímania a správy našich alebo Vašich produktov a služieb. Naša spoločnosť bude spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ďalšieho plnenia našej zmluvy, vrátane dodávky zákazníckych služieb.

Za týmto účelom:

 • spracovávame osobné údaje, pretože je to nevyhnutné na uzavretie zmluvy medzi Vami a našou spoločnosťou. Naša spoločnosť nemôže uzatvárať zmluvy bez toho, aby získala požadované informácie,
 • spracovávame Vaše kontaktné údaje, ako je Vaša adresa a e-mailová adresa, osobné údaje, ako je Vaše meno, platobné informácie a podrobnosti o Vašej korešpondencii s našou spoločnosťou.

2.3.Umožnenie Vášho kontaktu s nami

Naša spoločnosť je aktívna na platformách sociálnych médií, ako sú Facebook. Ak kontaktujete našu spoločnosť prostredníctvom sociálnych médií, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom odpovedí na Vaše otázky a reakcií na Vaše odkazy.

Za týmto účelom:

 • spracovávame osobné údaje na základe nášho legitímneho záujmu, aby sme zodpovedajúcim spôsobom reagovali na Vaše otázky a odkázali Vás na stránky našich sociálnych médií,

2.4.Dodržiavanie predpisov

V niektorých prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje za účelom dodržiavania zákonov a ďalších právnych predpisov, napr. za účelom plnenia daňových povinností a zákonných povinností súvisiacich s obchodnou činnosťou. V prípadoch stanovených platnými zákonmi a inými predpismi môžeme byť povinní sprístupniť Vaše osobné údaje správnym alebo dozorným orgánom.

Za týmto účelom:

 • spracovávame Vaše osobné údaje na zabezpečenie dodržiavania platných právnych predpisov,
 • spracovávame Vaše kontaktné údaje, ako je Vaša adresa a e-mailová adresa, osobné údaje, ako je Vaše meno, história objednávok a platieb, podrobnosti o DPH a iných daniach.

2.5.Účasť na propagačných a iných akciách

Posielame Vám informácie o propagačných akciách a pozvánky na účasť na rôznych aktivitách a vzdelávacích akciách. Ak sa rozhodnete pre účasť na niektorej z týchto aktivít, potrebujeme Vaše osobné údaje, aby sme boli schopní tieto aktivity organizovať. Navyše, ak sa niektorej z týchto aktivít zúčastníte, potrebujeme Vaše osobné údaje na vyhodnotenie predmetnej propagačnej alebo inej akcie.

Za týmto účelom:

 • Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe Vášho súhlasu pred jeho odvolaním,
 • spracovávame Vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, dátum narodenia a záznamy o príslušnej akcii.

2.6.Otázky a reakcie

Ak nás budete kontaktovať, budeme Vaše osobné údaje používať za účelom reakcie a odpovede na Vaše otázky.

Za týmto účelom:

 • spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, pokiaľ nám Vaše osobné údaje poskytnete,
 • spracovávame Vaše meno, kontaktné údaje, Vašu korešpondenciu s nami, Vaše otázky, a všetky ostatné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na zodpovedanie Vašich otázok.

3. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť bude všeobecne uchovávať údaje obchodného partnera len počas obdobia, požadovaného na príslušný obchodný účel, v rozsahu primerane nevyhnutnom na splnenie požiadaviek platných právnych predpisov alebo do odvolania súhlasu.

Bezodkladne po uplynutí príslušnej lehoty na uchovávanie údajov, budú údaje:

 • bezpečne vymazané alebo zničené,
 • anonymizované,
 • odovzdané do archívu (ak to nebude zakazovať zákon alebo platný plán skartácie).

4. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Zamestnanci našej spoločnosti sú oprávnení pristupovať k osobným údajom výhradne v rozsahu potrebnom na stanovené účely a na plnenie ich pracovných povinností.

Ak by tretia strana získala prístup k Vašim osobným údajom, naša spoločnosť prijme zmluvné a technické a opatrenia, aby zabezpečila, že Vaše osobné údaje budú spracovávané iba v rozsahu, v ktorom bude toto spracovanie nevyhnutné. Tretie strany budú Vaše osobné údaje spracovávať výhradne v súlade s platnou právnou úpravou.

V iných prípadoch budú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím stranám iba pokiaľ to bude vyžadovať platný právny predpis.

5. Ako sú Vaše osobné údaje zabezpečené

Zaviedli sme zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia na zaistenie zachovania dôvernosti a bezpečnosti Vašich osobných údajov. Zaviedli sme zodpovedajúce technické, fyzické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným a protiprávnym zničením alebo náhodnou stratou, škodou, úpravou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom, ako aj pred všetkými ostatnými formami protiprávneho spracovania (vrátane nadbytočného zhromažďovania).

6. Aké sú Vaše práva?

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa          27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame.
 • Právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.
 • Právo na obmedzenie spracovania.
 • Právo na výmaz osobných údajov.
 • Právo na prenositeľnosť osobných údajov.
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
 • Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne (Úrad na ochranu osobných údajov – www.uoou.cz).

Všetky svoje práva môžete uplatniť kedykoľvek osobne v sídle správcu, pomocou elektronickej komunikácie cez dátovú schránku, e-mailovú adresu, alebo písomne ​​a to podľa vyššie uvedených kontaktných informácií.

Ďalej máte možnosť neposkytnúť svoje osobné údaje na spracovanie či vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávnených záujmov správcu. Využitie týchto práv môže mať dôsledky, ktoré sú uvedené na jednotlivé účely spracovania v bode 2.

Dentamed, ako správca Vašich osobných údajov, spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná, a v súlade s právnymi predpismi Českej republiky.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov nedochádza k profilovaniu, ani k automatizovanému rozhodovaniu.

Podrobnejšie informácie k Vašim právam môžete nájsť priamo vo všeobecnom nariadení o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) alebo na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.cz.

Táto stránka obsahuje reklamu na zdravotnícky prostriedok zameranú na odborníkov v zmysle §2a zákona č. 40/1995 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie ste takýmto odborníkom, bezodkladne tieto stránky opustite. (Preložené bez overenia zákona v SR)