Späť na výsledky
Varianty produktu
Rýchly nákup

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky spoločnosti Dentamed (ČR), spol. s r.o. (ďalej len „Podmienky“) určujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012, Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „OZ“), časť obsahu kúpnej zmluvy, v ktorej je uvedený odkaz na tieto podmienky (ďalej len „Kúpna zmluva“) a platia pre všetky dodávky vecí od spoločnosti Dentamed (ČR), spol. s r.o., IČO: 25083163, so sídlom Praha 3, Pod Lipami 2602/41, PSČ 130 00 (ďalej len „Predávajúci“).
 • „Kupujúcim“ sa na účely týchto Podmienok rozumie osoba – podnikateľ, ktorý s Predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu, v ktorej vystupuje na strane kupujúci, a to v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že Kúpnu zmluvu uzatvára v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • S ohľadom na povahu a vlastnosti Tovaru, ktorým sú stomatologické a iné zdravotné potreby, sú Kúpne zmluvy v záujme ochrany zdravia uzatvárané výhradne s podnikateľmi pri ich podnikateľskej činnosti, najmä s odbornými osobami vykonávajúcimi činnosť v oblastiach zdravotníctva, zubného lekárstva, protetických prác a dentálnej hygieny.
 • Pre uzatvorenie Kúpnej zmluvy prostredníctvom E-shopu Predávajúceho je nutná registrácia Kupujúceho na internetovom portáli Predávajúceho https://eshop.dentamed.sk
 • „Tovarom“ sa na účely týchto Podmienok rozumejú veci, ktoré sú predmetom kúpy podľa Kúpnej zmluvy.
 • Ak sa niektoré ustanovenia Kúpnej zmluvy líšia od konkrétnych ustanovení týchto Podmienok, majú iba tieto odlišné ustanovenia prednosť pred znením Podmienok, pričom táto odlišnosť nemá vplyv na ostatné ustanovenia Podmienok. V prípade pochybností sa predpokladá, že ustanovenia Podmienok obstoja popri ustanoveniach uvedených v Kúpnej zmluve.

Ceny

 • Všetky ceny Tovaru uvádzané v katalógu (cenníku) Predávajúceho či zverejnené na internetovom obchode http://obchod.dentamed.cz/ Predávajúceho (ďalej len „Katalóg“) sú platné v čase tlače či zverejnenia Katalógu, pričom ceny Tovaru podliehajú zmenám, ako je uvedené nižšie.
 • Ak nie je v Katalógu stanovené výslovne inak, predpokladá sa, že ceny uvedené v Katalógu sú v mene CZK a sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 • Ak dôjde k zmene sadzby DPH, je Predávajúci oprávnený účtovať sadzbu DPH platnú k okamihu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
 • Vydanie Katalógu ani jeho zmeny nie sú návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ale výzvou na podanie ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Katalóg kedykoľvek a v akomkoľvek rozsahu.
 • V prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy na Tovar v cene nižšej než 3 500,– Kč vr. DPH bude nad rámec kúpnej ceny účtované prepravné vo výške 99,– Kč. Pri Tovare s vyššou kúpnou cenou nebudú účtované žiadne manipulačné poplatky.

Ustanovenie nasledujúceho odseku tým nie je dotknuté.

 • V prípade miesta dodania Tovaru mimo územia Českej republiky bude bez ohľadu na kúpnu cenu Tovaru účtované prepravné vo výške zodpovedajúcej skutočným nákladom vynaloženým Predávajúcim na prepravu Tovaru. Predávajúci je v takom prípade oprávnený tiež pred odoslaním Tovaru požadovať od Kupujúceho uhradenie zálohy až do výšky ceny objednaného Tovaru a nákladov na prepravu.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 • Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, keď Predávajúci prijme ponuku Kupujúceho (návrh na uzatvorenie zmluvy) akýmkoľvek zo zákonom dovolených spôsobov, najmä ústne, písomne či dodaním objednaného Tovaru a toto prijatie nadobudne účinnosť.
 • Ponuka Kupujúceho je ponukou neodvolateľnou.
 • Lehota pre prijatie ponuky Kupujúceho, ak nie je v konkrétnom prípade stanovené inak, je pätnásť (15) pracovných dní od doručenia ponuky Predávajúcemu.

Dodanie tovaru

 • Tovar sa v prípade prijatia ponuky Kupujúceho odosiela bez zbytočného odkladu zo skladu Predávajúceho. Lehota pre doručenie Tovaru (dodacia lehota) je obvykle dva (2) pracovné dni odo dňa prijatia ponuky Kupujúceho. Účinky odovzdania Tovaru Kupujúcemu nastávajú okamihom odovzdania Tovaru Predávajúcim dopravcovi, v rovnakom okamihu prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na Tovare.
 • O spôsobe prepravy rozhoduje Predávajúci. Na prianie Kupujúceho a v prípade úhrady všetkých súvisiacich nákladov zo strany Kupujúceho je možné realizovať aj zvláštne druhy doručovania (napr. expresné alebo kuriérne zásielky).
 • V prípade, že nebude možné všetok Tovar podľa Kúpnej zmluvy dodať naraz, dodá Predávajúci časť Tovaru, ktorý má na sklade, a zostávajúcu časť bezodkladne po doplnení skladu, pričom náklady súvisiace s neskôr realizovanou dodávkou hradí Predávajúci.
 • Predávajúci je povinný dodať Tovar v takom obale, ktorý objektívne zaručí dostatočnú ochranu tohto Tovaru pred jeho poškodením počas prepravy až do okamihu jeho odovzdania dopravcom Kupujúcemu.
 • Dodacia lehota sa predlžuje o čas trvania okolnosti brániacej riadnemu dodaniu. Takou okolnosťou sa rozumie prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Predávajúceho a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by Predávajúci túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy túto prekážku predvídal. V takom prípade nenastáva meškanie Predávajúceho s dodaním tovaru.

Platobné podmienky

 • Ak nie je dohodnuté v Kúpnej zmluve inak, je Kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu do štrnástich (14) dní od dátumu vystavenia faktúry, pričom kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet Predávajúceho alebo vyplatením sumy Predávajúcemu v hotovosti.
 • Príslušný daňový doklad – faktúra bude priložená k Tovaru.
 • Kupujúci nie je oprávnený vykonávať na pohľadávku predávajúceho na úhradu kúpnej ceny za Tovar započítanie žiadnych svojich pohľadávok voči Predávajúcemu.
 • V prípade meškania s platbou, ako aj v odôvodnených pochybnostiach o platobnej schopnosti Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy zo zákonných dôvodov tým nie je dotknuté.
 • V prípade meškania s úhradou kúpnej ceny je Kupujúci Predávajúcemu povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Právo Predávajúceho uplatniť nárok na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknuté.
 • Kupujúci nie je ani v prípade nedostatkov Tovaru oprávnený zadržať platbu kúpnej ceny za Tovar ani sčasti, keď aplikácia ust. § 2108 OZ sa vylučuje.
 • V prípade, že bude Predávajúci evidovať voči Kupujúcemu splatné pohľadávky, je oprávnený požadovať pre ďalšie Kúpne zmluvy pred odoslaním Tovaru od Kupujúceho uhradenie zálohy až do výšky ceny objednaného Tovaru a nákladov na prepravu.

Výhrada vlastníckeho práva

 • Dohoduje sa výhrada vlastníckeho práva tak, že Kupujúci sa do úplného zaplatenia kúpnej ceny nestane vlastníkom Tovaru. Kupujúci ďalej nie je oprávnený do úplného zaplatenia kúpnej ceny zaťažiť Tovar záložným právom ani inou právnou chybou.

Zodpovednosť za škodu

 • Výška náhrady škody a/alebo inej ujmy vzniknutej z dôvodu porušenia zmluvnej a/alebo zákonnej povinnosti Predávajúceho sa obmedzuje na sumu zodpovedajúcu 5 % z ceny Tovaru podľa Kúpnej zmluvy bez DPH, s výnimkou povinnosti na náhradu ujmy spôsobenej človeku na jeho prirodzených právach alebo spôsobenej úmyselne alebo z hrubej nedbalosti.
 • V súlade s ust. § 2951 ods. 1 OZ sa dohoduje, že ak Kupujúci spôsobí Predávajúcemu škodu, bude táto škoda nahradená v peniazoch, ak Predávajúci nestanoví inak.
 • Zmluvné strany ďalej v zmysle ust. § 2894 ods. 2 OZ dohodujú povinnosť Kupujúceho odčiniť Predávajúcemu nemajetkovú ujmu, ktorú Kupujúci spôsobil.

Zodpovednosť za chyby tovaru

 • Kupujúci je povinný dodaný Tovar s vynaložením odbornej starostlivosti prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho dodaní a chyby, ktoré mohol a/alebo mal zistiť pri tejto prehliadke, oznámiť Predávajúcemu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní po dodaní Tovaru. Po uplynutí tejto lehoty nemá Kupujúci právo oznamovať chyby Tovaru a uplatňovať práva z chýb. Aplikácia dispozitívnych noriem stanovených právnymi predpismi, ktoré sa odchyľujú od vyššie uvedených podmienok, sa vylučuje. Pre záväzok podľa Kúpnej zmluvy sa vylučuje najmä ust. § 2112 ods. 2 veta druhá OZ.
 • V prípade riadneho oznámenia chýb, za ktoré Predávajúci zodpovedá, sa Predávajúci zaväzuje bezplatne odstrániť materiálovú alebo výrobnú chybu, a to opravou chybného Tovaru, výmenou chybného Tovaru za Tovar bezchybný alebo zľavou z kúpnej ceny, pričom voľba vyššie uvedeného spôsobu je celkom na vlastnom uvážení Predávajúceho.
 • Ak je na Tovar poskytnutá záruka za akosť, je Kupujúci povinný zistené záručné chyby písomnou formou oznámiť Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odo dňa ich vzniku. Po uplynutí tejto lehoty nemá Kupujúci právo oznamovať záručné chyby tovaru a uplatňovať práva z chýb. Aplikácia dispozitívnych noriem stanovených právnymi predpismi, ktoré sa odchyľujú od vyššie uvedených podmienok, sa vylučuje. Kupujúci je súčasne povinný urobiť všetky opatrenia na to, aby sa predišlo vzniku ďalšej škody.
 • Za chyby Tovaru vzniknuté prirodzeným opotrebením alebo neodborným zaobchádzaním Predávajúci nenesie zodpovednosť. Takisto nenesie zodpovednosť za chyby spôsobené neodborne vykonanými opravami a úpravami Tovaru, ako aj inými zásahmi zo strany Kupujúceho alebo tretej osoby. Možnosť liberácie Predávajúceho zo zodpovednosti za chyby podľa právnych predpisov tým nie je dotknutá.
 • Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach, ktoré uľahčia a urýchlia priebeh prípadného vrátenia alebo výmeny Tovaru, bez ohľadu na dôvod tohto postupu:
 • Kupujúci opíše presne dôvod vrátenia Tovaru a uvedie ďalšie podstatné informácie;
 • Ak je dôvodom vrátenia Tovaru jeho chyba, Kupujúci opíše túto chybu a uvedie, akým spôsobom sa chyba prejavuje;
 • Kupujúci priloží originál faktúry (v prípade vrátenia Tovaru) alebo kópiu faktúry (v prípade výmeny Tovaru);
 • Kupujúci zašle aj malé kusy Tovaru iba dostatočne zabalené a chránené pred akýmkoľvek poškodením.

V prípade reklamácie, opravy prístroja či vrátenia tovaru prosíme vždy používajte náš odovzdávací formulár (na stiahnutie TU). Vyplnený ho priložte k tovaru, ktorý zasielate do Dentamedu – ďakujeme.

Softvérové vybavenie

 • Ak je súčasťou Tovaru tiež softvérové vybavenie (ďalej len „Softvér“), je spolu s Tovarom Kupujúcemu poskytovaná časovo neobmedzená licencia na výlučné a neprenosné právo používať Tovar s týmto softvérovým vybavením.
 • Kupujúci nie je oprávnený Softvér a s ním súvisiacu dokumentáciu odovzdať či sprístupniť tretej osobe, s výnimkou zamestnancov Kupujúceho, ktorí sa budú podieľať na používaní Softvéru.
 • Kupujúci nie je ďalej oprávnený Softvér kopírovať, obmieňať, upravovať, prekladať ani odstraňovať jeho súčasti.
 • Poplatok za používanie Softvéru dodávaného s Tovarom je zahrnutý v kúpnej cene, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak.
 • Zmeny Softvéru (upgrade) nie sú zahrnuté v kúpnej cene a ich realizácia je možná iba na základe zvláštnej dohody.

Ostatné a záverečné ustanovenia

 • Kúpne zmluvy, ktorých obsah určujú tieto Podmienky, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, predovšetkým zákonom č. 89/2012, Občiansky zákonník, v platnom znení.
 • Zmluvné strany si výslovne dohodujú pre prípadné spory z Kúpnej zmluvy miestnu príslušnosť súdu vecne príslušného v prvom stupni so sídlom v Plzni, a to Okresný súd Plzeň – mesto alebo Krajský súd v Plzni. Skutočnosť, či ide o Okresný súd Plzeň – mesto, alebo Krajský súd v Plzni, bude určená na základe ustanovenia právnych predpisov o vecnej príslušnosti, najmä zák. č. 99/1963 Zb., občianskeho súdneho poriadku, v platnom znení.
 • Záväzok Kúpnou zmluvou založený bude vykladaný výhradne podľa obsahu Kúpnej zmluvy, bez prihliadnutia na akúkoľvek skutočnosť, ktorá nastala a/alebo bola oznámená, jednou stranou druhej strane pred uzatvorením Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Podmienky obsahujú úplné ustanovenia o predmete zmluvy a všetkých náležitostiach, ktoré strany mali a chceli v zmluve ustanoviť a ktoré považujú za dôležité pre jej záväznosť.
 • V súlade s ust. § 630 ods. 1 OZ si zmluvné strany dohodujú premlčaciu lehotu vo vzťahu k všetkým právam Predávajúceho priamo či odvodene súvisiacim s Kúpnou zmluvou a týmito Podmienkami v dĺžke šiestich (6) rokov odo dňa, keď začala premlčacia lehota plynúť.
 • Pre vylúčenie pochybností sa dohoduje, že na splnenie peňažitého dlhu podľa Kúpnej zmluvy nie je možné použiť zmenku.
 • Kupujúci preberá podľa ust. § 1765 ods. 2 OZ nebezpečenstvo zmeny okolností.
 • Pokiaľ by boli jednotlivé ustanovenia týchto Obchodných podmienok neúčinné, netýka sa to účinnosti ostatných ustanovení.
 • Tieto podmienky sú účinné od 30. 09. 2020.
 
Táto stránka obsahuje reklamu na zdravotnícky prostriedok zameranú na odborníkov v zmysle §2a zákona č. 40/1995 Zb. v znení neskorších predpisov. Ak nie ste takýmto odborníkom, bezodkladne tieto stránky opustite. (Preložené bez overenia zákona v SR)